Temarios de Catalán/Valenciano (EOI)

, por  Cuadernalia 722

Nuevos Temarios de Catalán/Valenciano (EOI)

Temarios de la especialidad de Catalán/Valenciano (EOI). Oposiciones Enseñanza Secundaria (Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas)

Importante. El Ministerio de Educación deroga provisionalmente mediante la Orden ECD/191/2012, de 6 de febrero de 2012 los temarios aprobados en la Orden EDU/3138/2011, de 15 de noviembre de 2011 y restaura la vigencia de los anteriores a esa fecha que se encuentran en la Orden ECD/2606/2003,de 28 de Julio de 2003.

- TEMAS ORDEN ECD/2006/2003 DE 28 DE JULIO DE 2003

 • 1. Llenguatge i comunicació. Funcions del llenguatge. La competència comunicativa: els seus components.
 • 2. Els elements de la situació de comunicació. La llengua en ús. La negociació del significat.
 • 3. Concepte i ensenyament de la gramàtica. La gramàtica en funció de l’ús de la llengua.
 • 4. La llengua oral. Situacions de comunicació oral. Elements i normes que regeixen el discurs oral. Estratègies pròpies de la comunicació oral.
 • 5. La llengua escrita. Situacions de comunicació escrita. Estructura i elements formals. Normes que regeixen el text escrit.
 • 6. La llengua oral i la llengua escrita. Autonomia, dependència i relacions mútues.
 • 7. Macrofuncions lingüístiques per expressar les intencions comunicatives.
 • 8. Anàlisi del discurs. Cohesió i coherència: connectors i marques d’organització textual. Anàfora i catàfora. Dixi. Referents.
 • 9. Discurs directe, discurs indirecte.
 • 10. El text narratiu. Estructura i característiques.
 • 11. El text descriptiu. Estructura i característiques.
 • 12. El text expositiu. Estructura i característiques.
 • 13. El text argumentatiu. Estructura i característiques.
 • 14. El text instruccional. Estructura i característiques.
 • 15. Els textos dialògics. Estructura i característiques.
 • 16. Les operacions discursives i enunciatives. Modalitats d’enunciació.
 • 17. Expressió de l’asserció, l’objecció i l’èmfasi.
 • 18. Expressió de l’ordre, l’exhortació i la prohibició.
 • 19. Expressió de la quantitat.
 • 20. Expressió de la qualitat, el grau i la comparació.
 • 21. La localització en l’espai. Lloc, direcció i distància.
 • 22. La localització en el temps. Durada i freqüència.
 • 23. Expressió de la simultaneïtat, la posterioritat i l’anterioritat.
 • 24. Expressió del mode, els mitjans i l’instrument.
 • 25. Expressió de l’opinió, el desig, la preferència i l’estat d’ànim.
 • 26. Expressió de la condició i la hipòtesi.
 • 27. Expressió de la certesa, el dubte i la probabilitat.
 • 28. Expressió de la causa, la conseqüència i la finalitat.
 • 29. Estructura de l’oració: afirmacions, preguntes, negacions i exclamacions.
 • 30. El verb: elements constitutius d’una forma verbal. Marques de persona, temps i mode. Classificació dels verbs.
 • 31. Conjugació regular. Models. Conjugació irregular. Caracterització dels grups principals.
 • 32. Verbs auxiliars i atributius. Haver. Ser. Estar. Semblar.
 • 33. Els temps de l’indicatiu. El present, el passat i el futur. Formes i usos.
 • 34. El subjuntiu, el condicional i l’imperatiu. Formes i usos.
 • 35. L’infinitiu, el gerundi i el participi. Usos i funcions. Les perífrasis verbals.
 • 36. La passiva. Construccions impersonals. Oracions amb subjecte indeterminat. Oracions amb verb d’esdeveniment.
 • 37. El grup nominal. El substantiu. Classes, formes i funcions. La substantivació.
 • 38. L’adjectiu. Classes, formes i funcions.
 • 39. Els determinants (1). L’article. Formes i funcions. L’article personal. Contraccions.
 • 40. Els determinants (2). Demostratius, possessius, indefinits i numerals. Formes i funcions.
 • 41. Els pronoms personals forts i febles. Formes, funcions i combinacions.
 • 42. El relatiu. Formes i funcions.
 • 43. L’adverbi. Característiques. Classificació. Funcions. Les locucions adverbials.
 • 44. La preposició: funcions i usos. Canvi i caiguda de preposicions.
 • 45. El lèxic. Formació i estructura dels mots. Préstecs.
 • 46. El mot com a signe lingüístic. Homonímia. Sinonímia. Antonímia. Polisèmia. Creativitat lèxica.
 • 47. L’adquisició del lèxic. Implicacions didàctiques. Criteris de selecció de textos per utilitzar-los a classe.
 • 48. El sistema fonològic de la llengua (1): les vocals. Variants geogràfiques. Els diftongs. Les semivocals. Correspondència entre sons i grafies. Accent, apòstrof i dièresi.
 • 49. El sistema fonològic de la llengua (2): les consonants. Correspondència entre sons i grafies.
 • 50. El sistema fonològic de la llengua (3): ritme i entonació. Fenòmens de contacte vocàlic i consonàntic. Fonologia i signes de puntuació.
 • 51. Extensió i varietat de la llengua. Unitat i diversitat. L’estàndard. Projecció exterior.
 • 52. Variants sociolingüístiques de la llengua. Registres i àmbits d’ús. Diglòssia i conflicte lingüístic. Normalització.
 • 53. Diferents tipus de llenguatge: científic i tecnològic, comercial i administratiu, legal.
 • 54. Els mitjans de comunicació en la nostra llengua: premsa, ràdio i televisió. El llenguatge periodístic i el llenguatge publicitari.
 • 55. El paper de la literatura en el currículum de llengua.
 • 56. La novel·la al segle XX: selecció de textos i anàlisi d’una obra representativa.
 • 57. La novel·la curta, el conte i l’assaig al segle XX: selecció de textos i anàlisi d’una obra representativa.
 • 58. La poesia al segle XX: selecció de textos i anàlisi d’una obra representativa.
 • 59. El teatre al segle XX: selecció de textos i anàlisi d’una obra representativa.
 • 60. Estratègies d’anàlisi de textos.
 • 61. Traducció de textos i interpretació de discursos d’una llengua diferent. Models i recursos.
 • 62. El cinema en la nostra llengua. Evolució i tendències d’aquest mitjà d’expressió.
 • 63. Aspectes sòcio-culturals en el currículum de llengua. Tractament i interpretació dels fets culturals en funció de l’heterogeneïtat dels alumnes: adolescents i adults.
 • 64. Societat i cultura. Mites i costums en el nostre domini lingüístic. Reflexió intercultural: tractament i superació d’estereotips i tòpics.

- TEMAS ORDEN 3138/2011 DE 15 DE NOVIEMBRE

1. Teorías sobre la lengua, su adquisición y su aprendizaje: implicaciones para la didáctica del catalán/valenciano.

1.1 Teorías sobre la lengua, su adquisición y su aprendizaje.

1.2 Implicaciones de la teoría lingüística para la didáctica del catalán/valenciano.

2. Metodología de la enseñanza del catalán/valenciano: enfoques, actividades y recursos. Criterios de selección y uso de materiales didácticos y auténticos.

2.1 Enfoques, actividades y recursos metodológicos.

2.2 Criterios de selección y uso de materiales didácticos.

2.3 Criterios de selección y uso de materiales auténticos.

3. El papel de las escuelas oficiales de idiomas en las políticas educativas lingüísticas europeas. El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y el Portfolio Europeo de las Lenguas como instrumentos para fomentar el pluriculturalismo y el plurilingüismo.

3.1 Las políticas educativas lingüísticas europeas.

3.2 Las escuelas oficiales de idiomas como centros de educación plurilingüe e intercultural.

3.3 El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

3.4 El Portfolio Europeo de las Lenguas.

4. El enfoque orientado a la acción. Escenarios, proyectos y tareas: su papel en el aprendizaje de lenguas. Condiciones y restricciones de las tareas de producción, recepción, interacción y mediación.

4.1 El enfoque orientado a la acción. Escenarios, proyectos y tareas.

4.2 Condiciones y restricciones de las tareas de producción oral y escrita.

4.3 Condiciones y restricciones de las tareas de recepción oral y escrita.

4.4 Condiciones y restricciones de las tareas de interacción oral y escrita.

4.5 Condiciones y restricciones de las tareas de mediación en sus distintas modalidades.

5. La competencia de aprender a aprender. El papel del profesor en el aprendizaje autónomo: orientaciones sobre el establecimiento de objetivos de aprendizaje, el desarrollo de competencias y la auto-evaluación.

5.1 La competencia de aprender a aprender.

5.2 El papel del profesor en el aprendizaje autónomo: orientaciones sobre el establecimiento de objetivos de aprendizaje.

5.3 El papel del profesor en el aprendizaje autónomo: orientaciones sobre el desarrollo de competencias.

5.4 El papel del profesor en el aprendizaje autónomo: orientaciones sobre la autoevaluación.

6. La competencia comunicativa en catalán/valenciano: definición, análisis de sus componentes y su gradación en niveles curriculares.

6.1 Definición de la competencia comunicativa.

6.2 Análisis de los componentes de la competencia comunicativa.

6.3 El aprendizaje de la lengua por competencias.

6.4 Gradación de la competencia comunicativa en niveles curriculares.

7. Actividades comunicativas de expresión oral en catalán/valenciano. Tipos y competencias específicas. Estrategias de planificación, ejecución, seguimiento y control.

7.1 Tipos de actividades comunicativas de expresión oral y sus competencias específicas.

7.2 Estrategias de planificación en actividades de expresión oral.

7.3 Estrategias de ejecución en actividades de expresión oral.

7.4 Estrategias de seguimiento en actividades de expresión oral.

7.5 Estrategias de control en actividades de expresión oral.

8. Actividades comunicativas de interacción oral en catalán/valenciano. Tipos y competencias específicas. Estrategias de planificación, ejecución, seguimiento y control.

8.1 Tipos de actividades comunicativas de interacción oral y sus competencias específicas.

8.2 Estrategias de planificación en actividades de interacción oral.

8.3 Estrategias de ejecución en actividades de interacción oral.

8.4 Estrategias de seguimiento en actividades de interacción oral.

8.5 Estrategias de control en actividades de interacción oral.

9. Actividades comunicativas de expresión escrita en catalán/valenciano. Tipos y competencias específicas. Estrategias de planificación, ejecución, seguimiento y control.

9.1 Tipos de actividades comunicativas de expresión escrita y sus competencias específicas.

9.2 Estrategias de planificación en actividades de expresión escrita.

9.3 Estrategias de ejecución en actividades de expresión escrita.

9.4 Estrategias de seguimiento en actividades de expresión escrita.

9.5 Estrategias de control en actividades de expresión escrita.

10. Actividades comunicativas de interacción escrita en catalán/valenciano. Tipos y competencias específicas. Estrategias de planificación, ejecución, seguimiento y control.

10.1 Tipos de actividades comunicativas de interacción escrita y sus competencias específicas.

10.2 Estrategias de planificación en actividades de interacción escrita.

10.3 Estrategias de ejecución en actividades de interacción escrita.

10.4 Estrategias de seguimiento en actividades de interacción escrita.

10.5 Estrategias de control en actividades de interacción escrita.

11. Actividades comunicativas de comprensión de textos orales en catalán/valenciano. Tipos. Esquemas, competencias y estrategias específicos que intervienen en la comprensión.

11.1 Tipos de actividades comunicativas de comprensión de textos orales.

11.2 Activación de esquemas en actividades de comprensión oral.

11.3 Competencias propias de la comprensión oral.

11.4 Estrategias que intervienen en la comprensión de textos orales.

12. Actividades comunicativas de comprensión de textos escritos en catalán/valenciano. Tipos. Esquemas, competencias y estrategias específicos que intervienen en la comprensión.

12.1 Tipos de actividades comunicativas de comprensión de textos escritos.

12.2 Activación de esquemas en actividades de comprensión de lectura.

12.3 Competencias propias de la comprensión de lectura.

12.4 Estrategias que intervienen en la comprensión de textos escritos.

13. Actividades comunicativas de mediación oral. Modalidades y competencias específicas. Estrategias propias de la mediación oral.

13.1 Actividades comunicativas de mediación oral.

13.2 Modalidades de mediación oral y sus competencias específicas.

13.3 Estrategias propias de la mediación oral.

14. Actividades comunicativas de mediación escrita. Modalidades y competencias específicas. Estrategias propias de la mediación escrita.

14.1 Actividades comunicativas de mediación escrita.

14.2 Modalidades de mediación escrita y sus competencias específicas.

14.3 Estrategias propias de la mediación escrita.

15. La evaluación para el aprendizaje. Principios, procesos e instrumentos de evaluación de clasificación, diagnóstico, progreso y aprovechamiento.

15.1 La evaluación para el aprendizaje.

15.2 Principios, procesos e instrumentos de evaluación de clasificación.

15.3 Principios, procesos e instrumentos de evaluación de diagnóstico.

15.4 Principios, procesos e instrumentos de evaluación de progreso.

15.5 Principios, procesos e instrumentos de evaluación de aprovechamiento.

16. La evaluación del nivel de dominio en lengua catalana/valenciana (1): diseño de tareas y redacción de ítems para evaluar competencias en actividades de comprensión de textos orales y escritos.

16.1 Características generales de la evaluación del nivel de dominio en el uso de la lengua.

16.2 Diseño de tareas para evaluar competencias en comprensión oral.

16.3 Diseño de tareas para evaluar competencias en comprensión de lectura.

16.4 Redacción de ítems en tareas de comprensión oral.

16.5 Redacción de ítems en tareas de comprensión de lectura.

17. La evaluación del nivel de dominio en lengua catalana/valenciana (2): diseño de tareas y elaboración de pruebas para evaluar competencias en actividades de expresión e interacción oral y escrita.

17.1 La validez como requisito de calidad de la evaluación del nivel de dominio en el uso de la lengua.

17.2 Diseño de tareas para evaluar competencias en expresión e interacción oral.

17.3 Diseño de tareas para evaluar competencias en expresión e interacción escrita.

17.4 Elaboración de pruebas de expresión e interacción oral.

17.5 Elaboración de pruebas de expresión e interacción escrita.

18. La evaluación del nivel de dominio en lengua catalana/valenciana (3): diseño de tareas y elaboración de pruebas para evaluar competencias en actividades de mediación oral y escrita.

18.1 La fiabilidad como requisito de calidad de la evaluación del nivel de dominio en el uso de la lengua.

18.2 Diseño de tareas para evaluar competencias en mediación oral.

18.3 Diseño de tareas para evaluar competencias en mediación escrita.

18.4 Elaboración de pruebas para evaluar el nivel de dominio en la mediación oral.

18.5 Elaboración de pruebas para evaluar el nivel de dominio en la mediación escrita.

19. La evaluación del nivel de dominio en lengua catalana/valenciana (4): instrumentación y aplicación de criterios de evaluación. Procesos de estandarización de la calificación. Procedimientos para relacionar exámenes de idiomas con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

19.1 Selección e instrumentación de criterios de evaluación.

19.2 Aplicación de criterios de evaluación.

19.3 Procesos de estandarización de la calificación.

19.4 Procedimientos para relacionar exámenes de idiomas con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

20. La interlengua y el proceso dinámico de aprendizaje. Variabilidad individual y propiedades sistemáticas de la interlengua. El error como desajuste entre la competencia y las demandas comunicativas. Tratamiento del error discursivo, sintáctico, fonético y ortográfico.

20.1 La interlengua y el proceso dinámico de aprendizaje.

20.2 Variabilidad individual y propiedades sistemáticas de la interlengua.

20.3 El error como desajuste entre la competencia y las demandas comunicativas.

20.4 Tratamiento del error discursivo y sintáctico.

20.5 Tratamiento del error fonético y ortográfico.

21. La competencia intercultural: conocimientos, destrezas y actitudes. Actividades y estrategias para el desarrollo de la competencia intercultural. El papel del aprendizaje de lenguas en la consecución del diálogo intercultural y la superación de estereotipos.

21.1 La competencia intercultural: conocimientos, destrezas y actitudes.

21.2 Actividades y estrategias para el desarrollo de la competencia intercultural.

21.3 Aprendizaje de lenguas, diálogo intercultural y superación de estereotipos.

22. Competencias socioculturales (1): convenciones, costumbres e instituciones en las comunidades de habla catalana/valenciana.

22.1 La competencia sociocultural y sus componentes.

22.2 Convenciones y costumbres en las sociedades de habla catalana/valenciana.

22.3 Instituciones en las comunidades de habla catalana/valenciana.

23. Competencias socioculturales (2): la comunicación no verbal. Kinésica y proxémica: significación y valores discursivos.

23.1 Gradación en niveles de la competencia sociocultural.

23.2 La comunicación no verbal.

23.3 Kinésica y proxémica: significación y valores discursivos.

24. La competencia sociolingüística en catalán/valenciano: los marcadores lingüísticos de relaciones sociales y las normas de cortesía.

24.1 La competencia sociolingüística y sus componentes.

24.2 Gradación en niveles de la competencia sociolingüística.

24.3 Marcadores lingüísticos de relaciones sociales.

24.4 Normas de cortesía y lengua.

25. Competencias discursivas en catalán/valenciano (1). El texto oral o escrito como unidad lingüística: integración de competencias en los procesos de producción y comprensión del texto.

25.1 La competencia discursiva como componente de la competencia pragmática.

25.2 El texto oral o escrito como unidad lingüística.

25.3 Integración de competencias en los procesos de producción del texto.

25.4 Integración de competencias en los procesos de comprensión del texto.

26. Competencias discursivas en catalán/valenciano (2). Tipología textual: formas de clasificación de textos. Prototipos textuales: estructuras y características.

26.1 Gradación en niveles de la competencia discursiva.

26.2 Tipología textual: formas de clasificación de textos.

26.3 Prototipos textuales: estructuras y características.

27. Competencias discursivas en catalán/valenciano (3). Coherencia textual: adecuación del texto a su contexto. Tipo y formato de texto. Variedad de lengua. Registro. Tema, enfoque y contenido. Selección sintáctica y léxica.

27.1 Coherencia textual: adecuación del texto a su contexto.

27.2 Relación entre tipo y formato de texto.

27.3 Relación entre contexto y tema, enfoque, contenido, variedad de lengua y registro del texto.

27.4 Selección sintáctica y léxica adecuada al texto según el propósito comunicativo.

28. Competencias discursivas en catalán/valenciano (4). Cohesión textual: organización interna del texto. Topicalización, referencia, elipsis y otros procesos de organización textual.

28.1 Cohesión textual: organización interna del texto.

28.2 Topicalización, referencia, elipsis y otros procesos de organización textual.

29. Competencias macro-funcionales en catalán/valenciano (1): la descripción y la narración.

29.1 La descripción como competencia pragmática macro-funcional.

29.2 Estructuras descriptivas en catalán/valenciano.

29.3 La narración como competencia pragmática macro-funcional.

29.4 Estructuras narrativas en catalán/valenciano.

30. Competencias macro-funcionales en catalán/valenciano (2): la exposición y la argumentación.

30.1 La exposición como competencia pragmática macro-funcional.

30.2 Estructuras expositivas en catalán/valenciano.

30.3 La argumentación como competencia pragmática macro-funcional.

30.4 Estructuras argumentativas en catalán/valenciano.

31. Competencias funcionales en catalán/valenciano (1): actos de habla fáticos, solidarios y expresivos (establecimiento y mantenimiento del contacto social, expresión de actitudes y sentimientos) y su expresión lingüística.

31.1 La competencia funcional como componente de la competencia pragmática.

31.2 Actos de habla fáticos (establecimiento y mantenimiento del contacto social) y su expresión lingüística.

31.3 Actos de habla solidarios y expresivos (expresión de actitudes y sentimientos) y su expresión lingüística.

32. Competencias funcionales en catalán/valenciano (2): actos de habla asertivos (aserción, certeza, conocimiento, opinión, creencia, conjetura, duda y objeción) y su expresión lingüística.

32.1 Gradación en niveles de la competencia funcional.

32.2 Actos de habla asertivos (aserción, certeza, conocimiento) y su expresión lingüística.

32.3 Actos de habla asertivos (opinión, creencia) y su expresión lingüística.

32.4 Actos de habla asertivos (conjetura, duda, objeción) y su expresión lingüística.

33. Competencias funcionales en catalán/valenciano (3): actos de habla compromisivos (ofrecimiento, intención, deseo, voluntad y decisión) y su expresión lingüística.

33.1 Actos de habla compromisivos (ofrecimiento) y su expresión lingüística.

33.2 Actos de habla compromisivos (intención, deseo) y su expresión lingüística.

33.3 Actos de habla compromisivos (voluntad, decisión) y su expresión lingüística.

34. Competencias funcionales en catalán/valenciano (4): actos de habla directivos (consejo, advertencia, permiso, prohibición, exhortación, instrucción, orden, petición) y su expresión lingüística.

34.1 Actos de habla directivos (consejo, advertencia) y su expresión lingüística.

34.2 Actos de habla directivos (petición, permiso, prohibición) y su expresión lingüística.

34.3 Actos de habla directivos (exhortación, instrucción, orden) y su expresión lingüística.

35. Competencias nocionales en catalán/valenciano (1): las nociones de entidad y existencia y su expresión lingüística.

35.1 La competencia nocional como componente de la competencia general.

35.2 La noción de entidad y su expresión lingüística.

35.3 La noción de existencia y su expresión lingüística.

36. Competencias nocionales en catalán/valenciano (2): las nociones de cantidad y cualidad y su expresión lingüística.

36.1 Gradación en niveles de la competencia nocional.

36.2 La noción de cantidad y su expresión lingüística.

36.3 La noción de cualidad y su expresión lingüística.

37. Competencias nocionales en catalán/valenciano (3): la ubicación en el espacio; lugar; dirección y distancia.

37.1 La ubicación en el espacio y su expresión lingüística.

37.2 Lugar, dirección y distancia y su expresión lingüística.

38. Competencias nocionales en catalán/valenciano (4): la localización en el tiempo; duración; frecuencia; simultaneidad; posterioridad y anterioridad.

38.1 La localización en el tiempo y su expresión lingüística.

38.2 Duración, frecuencia y su expresión lingüística.

38.3 Simultaneidad, posterioridad y anterioridad y su expresión lingüística.

39. Competencias nocionales en catalán/valenciano (5): expresión del modo, los medios y el instrumento.

39.1 Expresión del modo de la acción.

39.2 Expresión de los medios y el instrumento de la acción.

40. Competencias nocionales en catalán/valenciano (6): expresión de relaciones de contraste, concesión, condición e hipótesis.

40.1 El contraste y su expresión lingüística.

40.2 La concesión y su expresión lingüística.

40.3 La condición y su expresión lingüística.

40.4 La hipótesis y su expresión lingüística.

41. Competencias nocionales en catalán/valenciano (7): expresión de relaciones de causa, consecuencia y finalidad.

41.1 La causa y su expresión lingüística.

41.2 La consecuencia y su expresión lingüística.

41.3 La finalidad y su expresión lingüística.

42. La competencia gramatical: el aprendizaje y la enseñanza de la gramática en función del uso de la lengua. Variación sintáctica y diversidad contextual.

42.1 La competencia gramatical como competencia comunicativa lingüística.

42.2 Gradación en niveles de la competencia gramatical.

42.3 El aprendizaje y la enseñanza de la gramática en función del uso de la lengua.

42.4 Variación sintáctica y diversidad contextual.

43. Competencia sintáctica (1). Estructura de la oración simple en catalán/valenciano: tipos de oración, elementos constituyentes y su posición. Fenómenos de concordancia.

43.1 Estructura de la oración simple: tipos de oración, constituyentes y su posición.

43.2 Fenómenos de concordancia en la oración simple.

44. Competencia sintáctica (2). Estructura de la oración compuesta en catalán/valenciano: coordinación y yuxtaposición. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición. Fenómenos de concordancia.

44.1 Estructura de la oración compuesta: yuxtaposición. Tipos y constituyentes.

44.2 Estructura de la oración compuesta: coordinación. Tipos y constituyentes.

44.3 Fenómenos de concordancia en la yuxtaposición.

44.4 Fenómenos de concordancia en la coordinación.

45. Competencia sintáctica (3). Estructura de la oración compleja en catalán/valenciano: la subordinación. Tipos de oraciones, estructura y elementos constituyentes.

45.1 La subordinación, tipos y estructuras oracionales.

45.2 Elementos constituyentes de la oración compleja subordinada, posición y función.

45.3 Fenómenos de concordancia en la subordinación.

46. El sintagma verbal catalán/valenciano (1): clases de verbos y sus características.

46.1 El sintagma verbal como unidad comunicativa.

46.2 Tipologías del verbo catalán/valenciano.

46.3 Características de las clases verbales.

47. El sintagma verbal catalán/valenciano (2): tiempo y aspecto.

47.1 La expresión del tiempo mediante el verbo.

47.2 La expresión del aspecto mediante el verbo.

47.3 El tiempo verbal.

47.4 El aspecto verbal.

48. El sintagma verbal catalán/ valenciano (3): la modalidad.

48.1 La expresión de la modalidad mediante el verbo.

48.2 Verbo y modalidad epistémica.

48.3 Verbo y modalidad deóntica.

49. El sintagma verbal catalán/valenciano (4): voz verbal. Formas y usos discursivos.

49.1 La voz verbal como medio de topicalización sintáctica y discursiva.

49.2 Formas y usos de la voz activa.

49.3 Formas y usos de la voz pasiva.

50. El sintagma verbal catalán/valenciano (5): formas no personales. Características y usos.

50.1 Características y usos del infinitivo.

50.2 Características y usos del gerundio.

50.3 Características y usos del participio.

51. El sintagma verbal catalán/valenciano (6): la negación y otros procesos de modificación del núcleo del sintagma. Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de concordancia. Funciones sintácticas del sintagma verbal.

51.1 Procedimientos de negación de la acción en el sintagma verbal.

51.2 Procedimientos de modificación del núcleo del sintagma verbal.

51.3 Funciones sintácticas del sintagma verbal.

52. El sintagma nominal catalán/valenciano (1): el sustantivo. Clases, género, número y grado. Procesos de sustantivación.

52.1 El sustantivo como núcleo del sintagma nominal.

52.2 Clases de sustantivos.

52.3 Género y número del sustantivo.

52.4 El grado de los sustantivos.

52.5 Procesos de sustantivación.

53. El sintagma nominal catalán/valenciano (2): el pronombre. Clases, género, número y caso. Funciones sintácticas del sintagma nominal.

53.1 El pronombre como núcleo del sintagma nominal.

53.2 Clases pronominales.

53.3 Género, número y caso de los pronombres.

53.4 Funciones sintácticas del sintagma nominal.

54. El sintagma nominal catalán/valenciano (3). Modificación del núcleo del sintagma: premodificación y postmodificación (frase de relativo y otros mecanismos). Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de concordancia.

54.1 Complejidad del sintagma nominal y ajuste al contexto comunicativo.

54.2 Procedimientos de premodificación del núcleo del sintagma nominal y sus efectos sintagmáticos (posición de constituyentes y concordancia).

54.3 Procedimientos de postmodificación del núcleo del sintagma nominal y sus efectos sintagmáticos (posición de constituyentes y concordancia).

55. El sintagma adjetival catalán/valenciano (1): el adjetivo. Clases, género, número y grado. Procesos de adjetivación. Funciones sintácticas del sintagma adjetival.

55.1 El adjetivo como núcleo del sintagma adjetival según sus clases.

55.2 Género y número de los adjetivos.

55.3 El grado del adjetivo.

55.4 Procesos de adjetivación.

55.5 Funciones sintácticas del sintagma adjetival.

56. El sintagma adjetival catalán/valenciano (2). Modificación del núcleo del sintagma: premodificación y postmodificación. Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de concordancia.

56.1 Complejidad del sintagma adjetival y ajuste al contexto comunicativo.

56.2 Procedimientos de premodificación del núcleo del sintagma adjetival y sus efectos sintagmáticos (posición de constituyentes y concordancia).

56.3 Procedimientos de postmodificación del núcleo del sintagma adjetival y sus efectos sintagmáticos (posición de constituyentes y concordancia).

57. El sintagma adverbial catalán/valenciano: adverbios y locuciones adverbiales. Clases y grado. Modificación del núcleo del sintagma. Posición de los elementos del sintagma. Funciones sintácticas del sintagma adverbial.

57.1 El adverbio y sus clases.

57.2 El grado del adverbio.

57.3 Procesos de modificación del núcleo del sintagma adverbial y sus efectos.

57.4 Locuciones adverbiales.

57.5 Funciones sintácticas del sintagma adverbial.

58. El sintagma preposicional catalán/valenciano: preposiciones y locuciones preposicionales. Modificación del núcleo del sintagma. Posición de los elementos del sintagma. Funciones sintácticas del sintagma preposicional.

58.1 Preposiciones: formas y usos.

58.2 Procesos de modificación del núcleo del sintagma preposicional y sus efectos.

58.3 Régimen de las preposiciones.

58.4 Locuciones preposicionales.

58.5 Funciones sintácticas del sintagma preposicional.

59. La competencia léxica en catalán/valenciano (1). Procesos de formación de palabras. Préstamos. Formas plurilexemáticas. Creatividad léxica.

59.1 La competencia léxica en actividades de producción e interacción.

59.2 Procesos de formación de palabras.

59.3 Préstamos léxicos.

59.4 Formas plurilexemáticas.

59.5 Creatividad léxica.

60. La competencia léxica en catalán/valenciano (2). Relaciones de sentido: homonimia, sinonimia, antonimia, polisemia y otras. Campos semánticos.

60.1 La competencia léxica en actividades de comprensión oral y de lectura.

60.2 Homonimia, sinonimia, antonimia, polisemia y otras relaciones de sentido.

60.3 Campos semánticos.

61. La competencia fonológica en catalán/valenciano (1): sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones. Estándares y variantes. Símbolos fonéticos.

61.1 Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.

61.2 Estándares y variantes en los sistemas fonético-fonológicos vocálicos.

61.3 Símbolos fonéticos para la representación del repertorio vocálico.

62. La competencia fonológica en catalán/valenciano (2): sonidos y fonemas consonánticos y sus combinaciones. Estándares y variantes. Símbolos fonéticos.

62.1 Sonidos y fonemas consonánticos y sus combinaciones.

62.2 Estándares y variantes en los sistemas fonético-fonológicos consonánticos.

62.3 Símbolos fonéticos para la representación del repertorio consonántico.

63. La competencia fonológica en catalán/valenciano (3). Procesos fonológicos en la cadena hablada: elisión, asimilación y otros.

63.1 Elisión, asimilación y otros procesos en la cadena hablada.

64. La competencia fonológica en catalán/valenciano (4): acento, ritmo y entonación. Efectos y valores discursivos.

64.1 Acento y acentuación.

64.2 Ritmo y prosodia, sus efectos y sus valores discursivos.

64.3 Patrones entonativos, sus efectos y sus valores discursivos.

65. La competencia ortográfica en catalán/valenciano (1): representación gráfica de fonemas y sonidos. Uso de los caracteres en sus diversas formas: mayúscula, minúscula, cursiva y otras.

65.1 Representación gráfica de fonemas y sonidos.

65.2 Uso de los caracteres en sus diversas formas: mayúscula, minúscula, cursiva y otras.

66. La competencia ortográfica en catalán/valenciano (2): signos ortográficos. La puntuación como recurso de cohesión textual. Estructura silábica y división de palabras.

66.1 La puntuación como recurso de cohesión textual.

66.2 Formas y usos de los signos ortográficos.

66.3 Estructura silábica y división de palabras.

67. Variedades de la lengua catalana/valenciana: variedades diatópicas, diastráticas y diafásicas.

67.1 La relación entre los estándares y las variantes en lengua.

67.2 Variedades diatópicas del catalán/valenciano.

67.3 Variedades diastráticas del catalán/valenciano.

67.4 Variedades diafásicas del catalán/valenciano.

68. La normalización lingüística. Bilingüismo y diglosia.

68.1 La normalización lingüística.

68.2 Bilingüismo y diglosia.

69. El lenguaje académico, científico y tecnológico.

69.1 Convenciones de forma y contenido en textos orales y escritos de carácter académico.

69.2 Convenciones de forma y contenido en textos orales y escritos de carácter científico y tecnológico.

69.3 Competencias específicas para la comprensión de textos académicos, científicos y tecnológicos orales y escritos.

69.4 Competencias específicas para la producción de textos académicos, científicos y tecnológicos orales y escritos.

69.5 Competencias específicas de mediación en las áreas académica, científica y tecnológica.

70. El lenguaje jurídico, comercial y administrativo.

70.1 Convenciones de forma y contenido en textos orales y escritos de carácter jurídico.

70.2 Convenciones de forma y contenido en textos orales y escritos de carácter comercial y administrativo.

70.3 Competencias específicas para la comprensión de textos jurídicos, comerciales y administrativos orales y escritos.

70.4 Competencias específicas para la producción de textos jurídicos, comerciales y administrativos orales y escritos.

70.5 Competencias específicas de mediación en las áreas jurídica, comercial y administrativa.

71. Los medios de comunicación en lengua catalana/valenciana: prensa, radio y televisión. El lenguaje periodístico y publicitario.

71.1 Panorama de los medios de comunicación en lengua catalana/valenciana.

71.2 Convenciones de forma y contenido en la prensa escrita.

71.3 Convenciones de forma y contenido en los medios audiovisuales.

71.4 Competencias socioculturales y comunicativas para la comprensión del texto periodístico y publicitario.

71.5 Competencias socioculturales y comunicativas para la producción de textos de carácter informativo, mediático y publicitario.

72. Panorama del desarrollo histórico de la lengua catalana/valenciana. El papel del análisis diacrónico en la enseñanza de la lengua.

72.1 Panorama del desarrollo histórico de la lengua catalana/valenciana.

72.2 El papel del análisis diacrónico en la enseñanza de la lengua.

73. El lenguaje literario y el papel de la literatura en el currículo de catalán/valenciano como segunda lengua.

73.1 Convenciones de forma y contenido del texto literario.

73.2 Géneros literarios y sus ejemplificación para la lengua catalana/valenciana.

73.3 El papel de la literatura en el currículo.

74. Panorama de la literatura en catalán/valenciano hasta el siglo XX y su tratamiento didáctico.

74.1 Panorama de la literatura en catalán/valenciano hasta el siglo XX.

74.2 Tratamiento didáctico de la literatura en lengua catalana/valenciana.

75. La novela corta, el cuento y el ensayo contemporáneos en lengua catalana/valenciana: selección de textos y análisis de una obra representativa.

75.1 La novela corta contemporánea: selección de textos y análisis de una obra representativa.

75.2 El cuento contemporáneo: selección de textos y análisis de una obra representativa.

75.3 El ensayo contemporáneo: selección de textos y análisis de una obra representativa.

76. La novela contemporánea en lengua catalana/valenciana: selección de textos y análisis de una obra representativa.

76.1 La novela contemporánea: selección de textos y análisis de una obra representativa.

77. La poesía contemporánea en lengua catalana/valenciana: selección de textos y análisis de una obra representativa.

77.1 La poesía contemporánea: selección de textos y análisis de una obra representativa.

78. El teatro contemporáneo en lengua catalana/valenciana: selección de textos y análisis de una obra representativa.

76.1 El teatro contemporáneo: selección de textos y análisis de una obra representativa.

79. El cine en lengua catalana/valenciana: evolución y tendencias.

79.1 Panorama histórico del cine en lengua catalana/valenciana.

79.2 Últimas tendencias del cine en lengua catalana/valenciana.

80. La competencia digital: las tecnologías de la información y la comunicación y su papel en la enseñanza, el aprendizaje y el autoaprendizaje de la lengua catalana/valenciana.

80.1 Las tecnologías de la información y la comunicación y su papel en la enseñanza.

80.2 Las tecnologías de la información y la comunicación y su papel en el aprendizaje y el autoaprendizaje.