(Illes Balears) Modificació calendari escolar del curs 2011-2012

, por  Cuadernalia 602

(Illes Balears) Modificació calendari escolar del curs 2011-2012

Resolució de la directora general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives de 22 de juliol de 2011, per la qual es modifica el calendari escolar del curs 2011-2012

1. Els centres que imparteixen simultàniament diferents etapes educatives podran començar el curs escolar 2011-2012 el dia 12 de setembre de 2011 i finalitzar el dia 22 de juny de 2012 informant prèviament a aquesta Direcció General del canvi de calendari. En el supòsit en què l’etapa de secundària comenci el curs el dia 14 de setembre de 2011 i finalitzi el dia 26 de juny de 2012, els dies 25 i 26 de juny podran programar activitats complementàries i/o de suport educatiu.

2. Els centres que només imparteixen els ensenyaments d’educació secundària obligatòria i batxillerat començaran el curs escolar 2011-2012 el dia 14 de setembre de 2011 i finalitzaran el dia 26 de juny de 2012. Els dies 25 i 26 de juny podran programar activitats complementàries i/o de suport educatiu. Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller d’Educació i Cultura en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la seva publicació, segons els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Veure/Descarregar Resolució de la directora general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives (PDF)