(Illes Balears) Convocatòria d’Interins (Curs 2017-2018)

, por  Cuadernalia 1348

Resolució de dia 22 de febrer de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir vacants i substitucions, durant el curs 2017-2018.

La continuïtat en la prestació de la funció docent als centres educatius és un dels elements que incideixen en la qualitat i la millora de l’ensenyament. Per aquest motiu, és necessari un procediment de selecció d’aspirants a cobrir vacants i substitucions en règim d’interinitat que compagini el respecte als principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, establerts en els articles 23.2 i 103.3 de la Constitució espanyola i en l’article 10 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, amb les peculiaritats del servei públic educatiu. Així, és important que, en la mesura que sigui possible, aquest procediment garanteixi l’estabilitat del professorat en els centres educatius i, alhora, que sigui àgil per tal d’atendre les necessitats del sistema educatiu, que exigeixen una cobertura ràpida i urgent de les places.

A més, aquest procediment selectiu ha de garantir que els aspirants tenguin la capacitació específica necessària per a les funcions docents concretes a les quals fa referència l’apartat segon de la disposició addicional setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE). Partint del que disposen els articles del 92 al 99 de la LOE i tenint en compte el marge de discrecionalitat amb que compta l’Administració pública a l’hora d’exercir la seva potestat d’autoorganització i, per tant, per configurar els requisits i condicions que, per ser els més adequats per ocupar les places que es pretenguin cobrir, han d’acomplir els aspirants, el requisit de capacitació docent s’acredita, com a regla general, estant en possessió de les titulacions acadèmiques previstes en l’annex 4 d’aquesta Resolució.

Malgrat això, al llarg dels anys, les successives convocatòries han establert excepcions puntuals a l’exigència d’aquest requisit per ocupar places de determinades especialitats i funcions sempre que el sol·licitant acomplís les condicions que s’hi establien. La fonamentació d’aquestes excepcions és, en essència, la mateixa: les convocatòries, d’un any a un altre, han sofert modificacions en les titulacions exigides, la qual cosa hauria originat que aspirants amb una experiència docent presumiblement satisfactòria en especialitats a les quals, per la seva titulació, hi varen poder accedir, deixarien de ser admesos en aquestes especialitats. Per això, les diferents excepcions procuren valorar aquesta experiència docent desenvolupada en períodes concrets i equiparar-la al requisit de titulació, això sí, impedint que nous aspirants sense titulació accedeixin a una especialitat que ja no admet com a requisit de capacitació una titulació concreta. L’anterior es completa amb la voluntat de l’Administració de limitar, reduir i finalment extingir progressivament les excepcionalitats, i s’introdueixen períodes transitoris perquè els aspirants afectats puguin obtenir una titulació adequada o es recondueix als aspirants a especialitats o funcions per a les quals sí tenen la titulació requerida.

En particular, s’ha de destacar que es manté l’excepció que permet, si no s’està en possessió de les titulacions exigides, ocupar places de qualsevol especialitat o funció, menys de les lingüístiques, si s’acompleixen un seguit de condicions, excepció que va ser declarada nul·la per absència de motivació per la Sentència núm. 302/2015, de 10 de juliol, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma. Aquesta excepció, dins el marc general justificatiu apuntat, té en compte l’experiència docent, els 12 mesos d’un curs escolar complet, d’aquell professorat que entre els anys 1989 i 2013 va poder exercir especialitats docents que no haurien d’haver pogut continuar exercint, atesa la revisió operada sobre les titulacions que capacitaven per a l’exercici de determinades especialitats en la convocatòria per al curs 2013-2014.

En el núm. 35, de 17 març de 2016 es va publicar la Resolució de la directora general Butlletí Oficial de les Illes Balears de Personal Docent d’11 de març de 2016 per la qual s’aproven les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears durant els cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019, a les quals s’ha d’ajustar aquesta convocatòria.

La base general segona preveu el procediment ordinari de selecció, que consisteix en una convocatòria pública anual per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions de centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.

RESOLUCIÓ

Primer

Aprovar les bases específiques de la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2017-2018 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears. Aquestes bases figuren en l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Segon

Aprovar l’annex 2 d’aquesta Resolució, que conté la documentació justificativa del compliment dels requisits i les condicions dels aspirants que participen en aquesta convocatòria.

Tercer Aprovar el barem de mèrits, que figura en l’annex 3 d’aquesta Resolució.

Quart Aprovar la taula de titulacions que capaciten per ocupar, com a funcionari interí, places corresponents a les diferents especialitats i funcions docents. Aquesta taula figura en l’annex 4 d’aquesta Resolució.

Cinquè Aprovar el model de sol·licitud, que figura com a annex 5 d’aquesta Resolució.

Sisè Publicar aquesta Resolució i els annexos que s’hi adjunten en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat en el BOIB, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació en el BOIB, d’acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 22 de febrer de 2017 La directora general de Personal Docent Rafaela Sánchez Benítez

Termini de presentació de sol·licituds:

El termini per presentar les sol·licituds per participar en la convocatòria és del 2 de març al 22 de març, ambdós inclosos.

Xarxa d’oficines on se pot formalitzar, de manera presencial, la sol·licitud de participació i la documentació que s’hi adjunti.