(Galicia) Decreto polo que se regula a atención á diversidade do alumnado

, por  Cuadernalia 1136

Decreto polo que se regula a atención á diversidade do alumnado na Comunidade Autónoma de Galicia

Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006 .de 3 de maio, de educación.

Documentos Adjuntos: Decreto 229/2011, do 7 de decembro (PDF)