(Catalunya) Se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.


Martes 24 de enero de 2012
por  Cuadernalia
popularidad : 2%  Visitas  123EDICTE de 18 de gener de 2012, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de modificació del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.

EDICTE

de 18 de gener de 2012, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de modificació del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.

Amb la finalitat de donar participació als ciutadans en el procés d’elaboració d’aquest projecte se sotmet a informació pública, durant el termini de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al DOGC, d’acord amb l’art. 68.1 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

El projecte es troba disponible als serveis centrals, als serveis territorials i a la pàgina web del Departament d’Ensenyament, per tal que els interessats el puguin examinar i formular-hi les al·legacions que considerin oportunes.

Comentar el Artículo

  Facebook     Twitter     Google+     Sindicación RSS