(Catalunya) Qualifica’t. Validació de l’experiència laboral

, por  Cuadernalia 311

(Catalunya) Qualifica’t. Validació de l’experiència laboral

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials permet que les persones adultes puguin fer valer els aprenentatges adquirits i, alhora, que aquests aprenentatges trobin una correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.

El procés de validació es du a terme en els centres autoritzats. Durant la primera quinzena del mes de setembre es publica la llista definitiva de centres i cicles que participen en el programa Qualifica’t. El procés de validació dura un quadrimestre, com a màxim, i consta de l’etapa d’informació, l’etapa d’assessorament i l’etapa individual de validació dels aprenentatges. El calendari general d’actuacions de tot el curs es publica al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre.

La validació de l’experiència es fa en relació amb els crèdits o els mòduls professionals dels cicles formatius de formació professional derivats d’unitats de competència. En els títols derivats de la LOGSE es pot validar l’experiència relacionada amb la totalitat dels crèdits excepte:

- relacions en l’equip de treball;
- relacions en l’àmbit de treball;
- formació i orientació laboral;
- síntesi;
- crèdits que no derivin directament d’una unitat de competència, i crèdit d’administració i gestió de la petita i mitjana empresa, quan no derivi directament d’una unitat de competència.

En el títols derivats de la LOE no es poden validar els mòduls professionals següents:

- formació i orientació laboral,
- empresa i iniciativa emprenedora i
- síntesi.

En el cicles formatius de grau superior no es pot validar el mòdul específic de projecte.

La validació de l’experiència es fa per unitats formatives establertes pel Departament d’Ensenyament i que es corresponen amb els crèdits en el cas dels títols de la LOGSE i amb els mòduls professionals en el cas dels títols de la LOE.

En acabar aquest procés de validació, la certificació es pot fer valer per accedir als ensenyaments de formació professional (sempre que es puguin acreditar els requisits d’accés) i a les proves per a l’obtenció d’un títol de formació professional.

Sol·licitud d’inscripció telemàtica: del 17 al 25 de setembre

Més Informació