(Catalunya) Prova per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi i avançat d’anglès. Convocatòria extraordinària Febrer 2012

, por  Cuadernalia 97

(Catalunya) Prova per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi i avançat d’anglès. Convocatòria extraordinària Febrer 2012

El Departament d’Ensenyament organitza les proves de règim lliure per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi i de nivell avançat d’anglès. El primer correspon a 390 hores lectives i al nivell B1 del Consell d’Europa i el segon, a 650 hores lectives i al nivell B2 del Consell d’Europa.

La inscripció dóna dret a fer un únic examen que consta d’una prova escrita i una prova oral.

Per presentar-se a les proves cal acreditar que s’ha superat el segon curs d’ESO (o nivell equivalent) i que es tenen 14 anys o més. Només han de fer la inscripció les persones candidates de règim lliure. No es pot tenir simultàniament la condició d’alumne o alumna oficial i aspirant de règim lliure del mateix idioma.

La quantitat de places màximes ofertes es fixa d’acord amb les disponibilitats d’espai i de professorat de cada EOI. La inscripció es cobreix d’acord amb l’ordre de demanda i es tanca en el moment que es cobreixen les disponibilitats màximes de cada centre

Inscripció: del 21 de novembre (a partir de les 9 h) fins al 25 de novembre de 2011.

Més Informació

En la misma sección: