(Catalunya) Preinscripció i matrícula als centres públics per a la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida a persones que no poden realitzar els estudis de màster i que disposen d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, i del calendari 2013-2014.

, por  Cuadernalia 265

(Catalunya) Preinscripció i matrícula als centres públics per a la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida a persones que no poden realitzar els estudis de màster i que disposen d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, i del calendari 2013-2014.


RESOLUCIÓ ENS/1831/2013, de 26 d’agost, del procediment de preinscripció i matrícula als centres públics per a la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida a persones que no poden realitzar els estudis de màster i que disposen d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, i del calendari 2013-2014.

La Resolució ENS/1068/2013, de 14 de maig, determina les institucions educatives que poden oferir la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de màster.

L’Ordre ENS/164/2013, de 3 de juliol, crea els preus públics per a la inscripció a la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica, que imparteixen els centres dependents del Departament d’Ensenyament.

D’acord amb això, és oportú establir el procediment de preinscripció i matrícula als centres públics per cursar aquesta formació i determinar-ne el calendari per al curs 2013-2014. Per tot l’exposat, Resolc:

Article 1 Objecte

1.1 Aprovar el procediment de preinscripció i matrícula als centres públics per a la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida a persones que no poden realitzar els estudis de màster i que disposen d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència.

1.2 Establir el calendari del procediment per al curs 2013-2014 que es detalla a l’annex 1. Article 2 Inici del procediment

2.1 Els centres han de fer pública l’oferta de places d’acord amb el calendari establert i, en tot cas, una setmana abans de les dates previstes per presentar sol·licituds.

2.2 En el termini establert, les persones interessades han de presentar, al centre on vulguin cursar la formació, una sol·licitud amb el contingut mínim previst a l’annex 2, juntament amb la documentació que es detalla a l’annex 4.

Així mateix, llevat que es manifesti el contrari, la presentació de la sol·licitud comporta l’autorització al centre per consultar, al Registre informàtic de personal docent del Departament d’Ensenyament, les dades referides als criteris d’ordenació, per a casos d’empat, previstes a l’article següent, que no s’han d’acreditar documentalment quan hi constin.

En cas que no s’autoritzi aquesta consulta o no constin les dades, cal aportar la documentació acreditativa corresponent en el moment de fer la sol·licitud.

Article 3 Ordenació de les sol·licituds

Per ser admès cal complir les condicions establertes a l’article 7 de la Resolució ENS/1068/2013, de 14 de maig, per la qual es regula la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per a aquelles persones que, disposant d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de màster.

3.2 En el supòsit que les sol·licituds superin el nombre de places que s’ofereixen, l’admissió s’ha de fer d’acord amb l’ordre de prioritat que es detalla a continuació.

En primer lloc, aquells que presten serveis actius, o hagin prestat serveis amb anterioritat, en centres educatius sostinguts amb fons públics o que formen part de les llistes d’aspirants a interinitat en les diferents famílies professionals, en l’àmbit de gestió de la Generalitat de Catalunya. Les sol·licituds s’ordenaran en ordre ascendent utilitzant com a criteri el número d’ordre en la borsa de personal docent del Departament d’Ensenyament.

En segon lloc, per a aquells que no estan inclosos en l’apartat anterior, el títol que dóna accés a la formació. Les sol·licituds s’ordenaran en ordre descendent utilitzant com a criteri d’ordenació la nota mitjana de l’expedient acadèmic.

3.3 Per tal de resoldre les situacions d’empat, a cada sol·licitud se li assigna un número correlatiu que es fa públic amb la relació de sol·licituds puntuades, en les dates previstes al calendari. Per tal de determinar, per a cada grup de prioritat, el número a partir del qual es fa l’ordenació de les corresponents sol·licituds, el dia i hora previst al calendari s’ha d’efectuar un sorteig públic, d’acord amb el procediment de l’annex 3.

3.4 El centre ha de donar publicitat a les sol·licituds amb la puntuació, en les dates establertes al calendari, i obrir un termini per presentar reclamacions de tres dies.

3.5 Resoltes les possibles reclamacions, s’adjudiquen les places seguint la prioritat establerta i segons millor posició o puntuació, fins a completar el nombre de places.

El centre ha de donar publicitat de la llista definitiva i persones admeses. Les persones interessades poden interposar recurs d’alçada contra la llista definitiva davant el director o la directora general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, la resolució del qual posa fi a la via administrativa.

Article 4 Matriculació

La matrícula dels estudiants admesos s’ha de dur a terme en les dates establertes a l’annex 1. Per formalitzarla cal presentar la documentació prevista a l’apartat 2 de l’annex 4, així com fer efectiu el pagament del preu públic vigent.

Disposicions addicionals Primera

D’acord amb l’Ordre EDU/249/2006, de 16 de maig, per la qual es va aprovar la tramitació telemàtica del procediment de preinscripció en la modalitat de formació professional a distància, l’Institut Obert de Catalunya (IOC) ha d’adaptar el procediment detallat en aquesta resolució a les característiques de la tramitació telemàtica a través de la pàgina d’Internet http://ioc.gencat.cat. També ha de fer pública, pel mateix mitjà, aquesta adaptació, que s’ha d’ajustar als terminis que es detallen a l’annex

1. En aquest cas, les sol·licituds només es presentaran telemàticament i caldrà presentar la documentació prevista a la seu central de l’IOC. La persona interessada podrà comprovar i fer el seguiment del procés de la seva sol·licitud en la pàgina web esmentada.

Segona Per al curs 2013-2014, en el cas que el nombre de sol·licituds superi en més de la meitat el nombre de places que ofereix, l’IOC podrà convocar una segona edició de la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per a aquelles persones que disposen d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència. Per a aquesta segona edició, l’IOC obrirà un nou període de difusió de l’oferta, preinscripció i matrícula que publicarà a la seva web i s’ajustarà al procediment d’aquesta resolució.

Tercera Domini d’una llengua estrangera D’acord amb la disposició addicional segona de l’Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, que estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per a aquelles persones que estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de màster, fins l’1 de setembre de 2015 no serà necessari acreditar el domini d’una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc comú europeu de referència per a les llengües. Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Ensenyament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos. Barcelona, 26 d’agost de 2013

Annex 1 Calendari per al curs 2013-2014

Publicació al centre de l’oferta de places i del dia i hora de realització del sorteig públic per resoldre casos d’empat: no més tard del 10 de setembre de 2013.

Presentació de sol·licituds al centre: del 17 al 20 de setembre de 2013.

Publicació al centre de les llistes amb sol·licituds baremades: 26 de setembre de 2013.

Termini de reclamacions: 26, 27 i 30 de setembre de 2013.

Publicació al centre de les llistes definitives baremades i persones admeses: 3 d’octubre de 2013.

Formalització de la matrícula: del 3 al 9 d’octubre de 2013.

Annex 2

Dades mínimes de la sol·licitud d’inscripció a la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de màster per raons derivades de la seva titulació Nom i cognoms, DNI, NIE o passaport i adreça de la persona sol·licitant. Número d’ordre en la borsa de personal docent, si escau.

Exposo: que estic en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència però no puc realitzar els estudis de màster perquè no disposo d’una titulació universitària.

Demano: la inscripció en el curs de formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica.

Dades del centre sol·licitat: codi i nom.

Autoritzo/no autoritzo el centre per consultar, al Registre informàtic de personal docent del Departament d’Ensenyament, les dades referides als criteris d’ordenació en cas d’empat. Lloc i data

Signatura Annex 3

Procediment del sorteig públic per determinar l’ordenació de les sol·licituds, dins de cada grup de prioritats, en cas d’empat

D’una bossa que conté 10 boles identificades amb les xifres del 0 al 9, es fan extraccions consecutives i es reintrodueix la bola a la bossa després de cada extracció. El nombre d’extraccions serà, com a mínim, de tres més que el nombre de xifres del total de sol·licituds rebudes. Així s’obtenen les xifres primera, segona i fins a la xifra que calgui extreure, d’un nombre entre el 0 i el 9.999... Aquest nombre es divideix pel total de sol·licituds rebudes i s’obté el quocient i el residu. Es pren com a resultat del sorteig el nombre següent al residu de la divisió.

Annex 4 Documentació

1. Documentació mínima necessària que s’ha de presentar en fer la sol·licitud, en el termini establert:

1.1 En qualsevol cas:

Fotocòpia del document identificatiu vigent (DNI, NIE, passaport) Fotocòpia compulsada de la documentació que acredita el nivell B1 de domini d’una llengua estrangera, quan escaigui.

1.2 Les persones que no hagin prestat serveis al Departament d’Ensenyament, han d’aportar també, segons pertoqui:

Fotocòpia compulsada de la titulació requerida per a l’exercici de la docència.

Fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu de la qualificació mitjana final dels estudis que habiliten per a la docència. La qualificació ha de ser numèrica, en una escala del 5 al 10 i amb dos decimals. En cas que no s’aporti es comptarà un 5.