(Catalunya) Ordre per la qual s’organitzen els ensenyaments de formació professional inicial en la modalitat d’educació no presencial en centres privats.

, por  Cuadernalia 71

(Catalunya) Ordre per la qual s’organitzen els ensenyaments de formació professional inicial en la modalitat d’educació no presencial en centres privats.

ORDRE ENS/71/2012, de 8 de març, per la qual s’organitzen els ensenyaments de formació professional inicial en la modalitat d’educació no presencial en centres privats.


L’article 131.2.h) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix, com a competència exclusiva, els aspectes organitzatius dels ensenyaments en règim no presencial adreçats a l’alumnat d’edat superior a la d’escolarització obligatòria.

D’acord amb l’article 55.6 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, el Departament d’Ensenyament pot autoritzar els centres privats per impartir ensenyaments postobligatoris en la modalitat d’educació no presencial.

Així mateix, l’article 3 del Decret 67/2007, 20 de març, pel qual es regulen els ensenyaments de formació professional inicial en la modalitat a distància, preveu la modalitat a distància en centres privats d’aquells cicles formatius de formació professional inicial que tinguin autoritzats per impartir en la modalitat presencial.

D’altra banda el Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial estableix, en el seu article 7, que els ensenyaments de formació professional i les actuacions que s’hi relacionen es poden impartir en la modalitat presencial i no presencial.

Mitjançant aquesta Ordre s’estableixen els requisits d’organització de la modalitat no presencial en centres privats, sens perjudici que l’evolució de la tecnologia aplicable a l’educació a distància, pugui suposar la necessitat d’adaptar els requisits esmentats.

Es permet, per primer cop, que els centres de titularitat privada puguin impartir ensenyaments de formació professional en la modalitat no presencial i constitueix un avenç en l’exercici efectiu de la llibertat d’ensenyament el fet d’incrementar les possibilitats d’oferta d’ensenyaments per part dels titulars i, per tant, en ampliar les possibilitats d’elecció per a l’alumnat.

La modalitat no presencial permet tant ampliar el conjunt de l’oferta formativa com estendre-la territorialment, incrementant així les oportunitats efectives de la població per accedir a un ventall més ampli d’ofertes formatives, afavorint la progressió professional de les persones i, en definitiva, la cohesió social i cultural.

La modalitat no presencial facilita, de forma especial a la població adulta, la compatibilització de la formació amb el treball o amb altres activitats, alhora que permet adaptar el ritme i el seguiment dels aprenentatges a la disponibilitat individual de cada persona.

La modalitat no presencial en l’aplicació d’algunes mesures flexibilitzadores, com ara l’oferta de cicles en zones de baixa densitat de població, permet organitzar la formació mitjançant instruments específics adaptats a necessitats locals o a necessitats singulars.

L’oferta de formació professional inicial de grau mitjà en la modalitat d’educació no presencial en centres privats respon a l’interès general i, per tant, fóra susceptible, en el futur, de formar part del Servei d’Educació de Catalunya.

Aquesta Ordre s’ha tramitat de conformitat amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació en el moment d’iniciar la tramitació, i amb la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència i del Govern;

Per tot això, a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, vistos els dictàmens del Consell Escolar de Catalunya, i el de la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Establir els requisits organitzatius per tal que els centres privats puguin obtenir l’autorització per impartir la modalitat d’educació no presencial dels cicles de formació professional inicial que tinguin autoritzats en la modalitat presencial.

Article 2

Sol·licitud

Els centres privats que vulguin impartir la modalitat no presencial han de presentar la corresponent sol·licitud de modificació de l’autorització d’obertura, d’acord amb la normativa d’autorització dels centres educatius privats.

Article 3

Organització

3.1 Per a iniciar la impartició de la modalitat no presencial el centre requereix:

a) Mitjans telemàtics:

a.1) Disposar d’una plataforma electrònica en servei permanent per a impartir la modalitat a distància amb la capacitat adequada al nombre d’usuaris previst.

a.2) Disposar d’un servei tècnic de manteniment de la plataforma electrònica.

a.3) El centre docent ha d’afavorir, i la seva plataforma electrònica ha de garantir, la interactivitat i el treball cooperatiu.

b) Materials curriculars:

b.1) Atenent la distribució temporal prevista per al cicle, el centre ha d’anar disposant, en suport informàtic, dels continguts, de les activitats d’aprenentatge i les activitats d’avaluació de tots els mòduls, crèdits o unitats didàctiques que s’imparteixin en la modalitat a distància, i d’acord amb el currículum establert pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

b.2) El centre ha de disposar del pla docent, per mòduls, que inclogui, com a mínim, els resultats de l’aprenentatge, les activitats d’aprenentatge i les activitats d’avaluació, i el sistema d’avaluació i de qualificació final.

c) Professorat:

El centre ha de disposar del professorat amb la titulació requerida per a impartir els mòduls corresponents.

La ràtio màxima és de 90 alumnes, per docent en cada mòdul.

L’alumnat ha de disposar d’un tutor o tutora, entre el professorat que li imparteix docència.

Per al mateix cicle formatiu, el nombre total d’hores lectives i el nombre total de les hores de tutoria atribuïdes al professorat en la modalitat a distància són els mateixos que els atribuïts en la modalitat presencial.

3.2 El centre ha de garantir que l’alumne cursi de forma presencial els mòduls que, d’acord amb la normativa, només es puguin cursar totalment o parcialment de forma presencial.

El centre ha de possibilitar que l’alumne dugui a terme la formació en centres de treball.

3.3 L’alumnat ha de conèixer, abans de la matrícula, els requisits tècnics per a seguir la modalitat a distància (característiques i configuració de l’ordinador de la connexió a internet i altres que determini el centre), el pla docent, els crèdits que es poden impartir tant de forma presencial com a distància, els crèdits que es poden impartir únicament en la modalitat presencial i el temps màxim de resposta del professorat a consultes ordinàries de docència formulades per l’alumnat.

També ha de conèixer tots els preus establerts pel centre (matrícula, servei docent, materials didàctics, i altres).

3.4 La comunicació entre l’alumne i el professor o professora de cada mòdul es du a terme preferentment de forma telemàtica, sense excloure l’atenció telefònica o presencial.

3.5 El centre ha de preveure l’oferta de tots els mòduls que completen el cicle formatiu, entre la modalitat no presencial i la modalitat presencial.

3.6 L’avaluació i qualificació final de cada mòdul, llevat de la formació en centres de treball, requereix, a més dels resultats de l’avaluació continuada, la superació d’una prova final presencial.

Les proves presencials es poden dur a terme en els espais propis del centre educatiu o en altres espais per als quals es tingui concedida l’autorització d’ús, amb la presència de professorat del centre.

Article 4

Accés i matrícula

L’alumnat ha de complir els requisits acadèmics d’accés previstos per a la formació professional inicial.

La matrícula es fa per mòduls, crèdits o unitats formatives.

Disposició transitòria

Mentre se segueixin impartint cicles formatius de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre d’ordenació general del sistema educatiu, l’esment que en aquesta ordre es fa per als mòduls i per als resultats de l’aprenentatge dels cicles formatius derivats de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, cal entendre’ls referits, respectivament, als crèdits i unitats formatives, i als objectius terminals.