(Catalunya) Oposicions Ensenyament 201: modificació de l’Acord GOV/23/2011, de 15 de febrer, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’any 2011 de 1.245 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d’Ensenyament.

, por  Cuadernalia 270

(Catalunya) Oposicions Ensenyament 201: modificació de l’Acord GOV/23/2011, de 15 de febrer, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’any 2011 de 1.245 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d’Ensenyament. El Govern modifica l’acord per garantir les oposicions de professors de secundària

ACORD GOV/79/2011, de 17 de maig, de modiicació de l’Acord GOV/23/2011, de 15 de febrer, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’any 2011 de 1.245 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d’Ensenyament.

- 


- 

Per tal d’acreditar el compliment de l’article 23 de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2011, i especificar l’origen de les vacants que van ser objecte de l’oferta d’ocupació pública parcial per l’any 2011 de 1.245 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d’Ensenyament, aprovada per l’Acord GOV/23/2011, de 15 de febrer, d’acord amb la disposició transitòria quarta de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, és necessari procedir a la seva modificació, en el sentit d’introduir l’esmentada especificació.

Vist l’Acord de Govern de 8 de febrer de 2011 d’adopció de mesures provisionals en matèria de plantilles de personal; En conseqüència, a proposta de la consellera d’Ensenyament, el Govern,

ACORDA:

—1 Modificar l’annex de l’Acord GOV/23/2011, de 15 de febrer, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’any 2011 de 1.245 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d’Ensenyament, que queda redactat de la manera següent:

Cos de professors d’ensenyament secundari: 1.004 places.

Cos de professors tècnics de formació professional: 191 places.

Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes: 30 places.

Cos de professors d’arts plàstiques i disseny: 20 places.

Total oferta d’ocupació pública: 1.245 places.

De les 1.004 places del cos de professors d’ensenyament secundari de l’oferta d’ocupació pública, 150 places corresponen a l’aplicació de la taxa de reposició d’efectius a la qual es refereix l’article 23 de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2011. La resta de les places d’aquesta oferta provenen de l’aplicació del que estableix la disposició transitòria quarta de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

—2 Aquesta modificació de l’Acord GOV/23/2011, de 15 de febrer, no implica cap mena d’afectació a la Resolució ENS/607/2011, de 25 de febrer, de co