(Catalunya) Normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres públics per al curs 2013-2014.

, por  Cuadernalia 128

Normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres públics per al curs 2013-2014.


RESOLUCIÓ ENS/367/2013, de 18 de febrer, del procediment de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2013-2014.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009), estableix les garanties i els criteris a què s’ha d’ajustar el procediment d’admissió.

El Decret 75/2007, de 27 de març (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007), estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres educatius en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu. De conformitat amb el que disposa la normativa vigent i per tal de regular els processos d’admissió de l’alumnat als centres per al curs 2013-2014, Resolc:

-1 Àmbit d’aplicació

Aquesta Resolució s’aplica a l’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional, de programes de qualificació professional inicial (PQPI) realitzats pel Departament d’Ensenyament, de cursos de formació específics per a l’accés als cicles de grau mitjà i grau superior, artístics, esportius, d’idiomes o d’educació d’adults i a les llars d’infants o escoles bressol públiques, sense perjudici de les competències atribuïdes al Consorci d’Educació de Barcelona i als ajuntaments que, d’acord amb el que preveu la Llei 12/2009, d’educació, i la disposició addicional 4 del Decret 75/2007, hagin assumit la competència en matèria d’admissió.

-2 Oferta de places escolars

2.1 D’acord amb l’article 5 del Decret 75/2007, els corresponents serveis territorials del Departament d’Ensenyament comuniquen als centres sufragats amb fons públics, abans de l’inici del període de preinscripció, la composició inicial de grups per a cada tipus d’ensenyament, en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Resolució, llevat de les llars d’infants.

2.2 El nombre de places escolars per a cada curs és el que deriva dels grups assignats, aplicant la relació d’alumnat per grup establerta amb caràcter general, llevat dels centres i zones en els quals el Departament d’Ensenyament, hagi establert una ràtio diferent.

2.3 El nombre de vacants per a cada curs és el que resulta de deduir del nombre de places escolars dels grups assignats la reserva corresponent a la previsió d’alumnat procedent del curs anterior que s’espera que progressi de curs i la reserva corresponent a la previsió d’alumnat del mateix centre que haurà de repetir curs, és a dir, que haurà de romandre un any més en el mateix curs, el qual no ha de formalitzar sol·licitud de preinscripció. A aquest efecte, es considera repetidor qui ha de cursar de nou la totalitat del currículum corresponent a un curs determinat d’un pla d’estudis.

Al primer curs del segon cicle d’educació infantil i al primer curs de qualsevol ensenyament postobligatori, llevat del batxillerat, no es fa cap reserva per a l’alumnat que progressa del curs anterior. Les reserves per a l’alumnat del centre s’actualitzen, des de l’inici del procés de preinscripció fins que es procedeix a l’assignació de places, d’acord amb la matrícula al centre de nous alumnes.

2.4 L’alumnat que hagi de romandre un any més en un curs determinat s’escolaritza al mateix centre, si aquest continua oferint els ensenyaments corresponents, llevat que manifesti la seva voluntat en sentit contrari.

2.5 Al segon cicle d’educació infantil, a l’educació primària i a l’educació secundària obligatòria, i als cicles de formació professional de grau mitjà o grau superior, el centre ha de reservar dues places de cada grup per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques de les que preveu l’article 18 del Decret 75/2007, nombre que es pot modificar per resolució del director o la directora dels serveis territorials, d’acord amb les previsions de l’article 19 del Decret esmentat i de l’article 48.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en l’àmbit de la zona educativa. A les llars d’infants i als programes de qualificació professional inicial aquesta reserva és d’un lloc escolar per a cada grup.

Al batxillerat i a l’educació d’adults no es fa cap reserva amb caràcter general, però per resolució del director o la directora dels serveis territorials es pot establir, en els centres on sigui convenient, una reserva per atendre l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

2.6 En els ensenyaments artístics, que es detallen en els apartats 13 i 14, el director o la directora dels serveis territorials pot establir, un cop valorats els casos i en els centres on sigui convenient, un increment de ràtio per atendre alumnat amb necessitats educatives especials que vulgui cursar aquests ensenyaments i compleixi els requisits establerts per fer-ho.

2.7 Les reserves per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques són vigents fins al dia anterior a la publicació de les llistes d’admesos, quan ja s’han atès totes les sol·licituds que afecten aquest alumnat presentades durant el procés de preinscripció.

2.8 Amb anterioritat a l’inici del procés de preinscripció, el Departament d’Ensenyament ha d’informar de l’oferta a Catalunya d’ensenyaments sufragats amb fons públics objecte d’aquesta Resolució.

Per als ensenyaments de règim general i per als ensenyaments de règim especial d’arts plàstiques i disseny, aquesta informació es fa pública i es pot consultar al web de la Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.cat/preinscripcio), als centres educatius, als ajuntaments, a les oficines municipals d’escolarització, als serveis territorials, a les oficines gestores i a altres mitjans de difusió que el Departament d’Ensenyament determini.

En el cas de la resta d’ensenyaments de règim especial i d’educació d’adults la informació es fa pública i es.............