(Catalunya) Modificació procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.

, por  Cuadernalia 59

(Catalunya) Modificació procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.

ORDRE ENS/56/2012, de 8 de març, de modificació de l’Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.