(Catalunya) Convocatòria ajuts del fons d’acció social 2010

, por  Cuadernalia 161

(Catalunya) Convocatòria ajuts del fons d’acció social 2010

Resolució ENS/2490/2011, de 19 d’octubre, per la qual s’aproven les bases generals i les bases específiques per a la concessió dels ajuts del Fons d’acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i s’obre la convocatòria corresponent a l’any 2010 (DOGC núm. 5993, de 27.10.2011)

Els ajuts del fons d’acció social del personal docent no universitari són prestacions econòmiques que tenen la finalitat de compensar una part de les despeses que la persona sol·licitant hagi sufragat per cada una de les modalitats d’ajuts.

Pot demanar els ajuts el personal funcionari docent no universitari al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que hi hagi prestat els serveis durant l’any anterior al de la convocatòria (la incapacitat temporal s’assimila a la situació de servei actiu).

També hi pot participar el personal funcionari que es troba en excedència voluntària per tenir cura d’un fill o una filla o d’un o una familiar fins al segon grau.

Sol·licitud d’ajuts del fons d’acció social per al personal funcionari docent corresponents a l’any 2010